Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

32/2000.(XI.30.) Mökt rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló,

20/2000. (VI. 15.) Mökt rendelettel módosított

4/2000. ( III.30.) Mökt rendeletének módosítására

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) 115. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2000. (VI. 15.) Mökt rendelettel módosított 4/2000. (III.30.) Mökt rendelete (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §.

 

A R. 8. §. (3) bekezdés szerinti melléklet helyébe e rendelet szerinti melléklet lép.

 

2. §.

 

E rendelet 2001. január 01. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

Dr.Buzás Péter sk.                                             Dr.Bánfi Margit sk.

 polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. november 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. november 30-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2000. november 30.                                                

 

 

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző

 

 

 

 

 

1. számú melléklet

                                                                                                                              

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló

 20/2000. (VI. 15.) Mökt rendelettel módosított 4/2000. ( III.30.) Mökt rendeletének módosításáról szóló

32/2000. (XI.30.) Mökt rendeletének

 

 

1.      számú melléklete

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátások

 

intézményi térítési díjáról:

 

 

1.      Szociális étkeztetés

ebéd                                                                                    245,-   Ft/adag

 

2.      Házi segítségnyújtás                                                              263,-   Ft/óra

 

3.      Nappali ellátást nyújtó intézmény

 

Idősek klubja:

csak ebéd                                                                            245,-   Ft/adag

 

4.      Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben:

 

Időskorúak Gondozóháza

      ebéd                                                                                    245,-   Ft/adag

 

1 ellátottra jutó önköltség                                                    1464,-   Ft/nap/fő

 

5.      Családok Átmeneti Otthona

 

felnőttek esetén                                                                   150,- Ft/nap/fő

gyermekek esetén ( 50 %)                                                     75,- Ft/nap/fő

 

( A térítési díj csak lakhatási lehetőséget foglal magában.)