Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

2/2000.(II.9.)MÖKT egységes rendelete

az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. §-ai és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületére és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a.)                önállóan, továbbá részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények)

b.)               önkormányzat hivatala

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatásának támogatásaira.

 

2. §

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a költségvetési címrendjét 2000. évre a következők szerint határozza meg:

Cím      Alcím

száma száma                Megnevezése

___________________________________________________________________________

I.                                                                   Önkormányzat igazgatási tevékenysége

1.                     Polgármesteri Hivatal

                                   Takarítók

                                   Képviselők

2.                                          Önkormányzat elszámolásai

3.                                          Helyi Védelmi Bizottság

4.                                          Társadalmi és családi ünnepek

5.                                          Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás

6.                                          Növényvédelmi védekezés, permetezés

7.                                          Mezőgazdasági feladatok, mezei őrszolgálat közterület-felügyelet

8.                                          Állategészségügyi feladatok

9.                                          Szakmai tevékenységet irányító szolgálat

10.                                      Oktatási feladatok

Nevelési-oktatási Intézményi Társulás

                                   Egészségnevelés, diáksport, úszásoktatás

                                   Innováció, idegen nyelv – informatikai oktatás

                                   Kitüntetés, jutalmazás

11.                                      Közművelődési és egyéb feladatok

12.                                      Nemzetközi kapcsolatok

13.                                      Utak, hidak, dűlőutak

14.                                      Vízrendezés

15.                                      Települési vízellátás

16.                                      Közvilágítás

17.                                      Köztisztaság

18.                                      Közhasznú foglalkoztatás

19.                                      Piac

20.                                      Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

21.                                      Kistérségi feladatok

22.                                      Innovációs iroda

23.                                      Intézményi karbantartás

24.                                      Önkormányzat egyéb elszámolásai

25.                                      Pénzmaradvány elszámolás, egyéb befizetések

II.                                Részben önálló költségvetési szervek

1.                                          Fürdő és strandszolgáltatás

2.                                          Belvárosi Általános Iskola

3.                                          Kertvárosi Általános Iskola

4.                                          Újvárosi Általános Iskola

5.                                          Belvárosi Óvoda

6.                                          Újvárosi Óvoda

7.                                          Erdei Ferenc Szakközép Iskola és Kollégium

8.                                          Galamb József Szakközép és Szakmunkásképző Iskola

9.                                          József Attila Gimnázium és Kollégium

10.                                      Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium

11.                                      József Attila Könyvtár

12.                                      Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szolgálat (ENIPSZ)

III.                               Tűzoltóság

IV.                              Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai

1.                                          Makó Művészeti Életért Alapítvány

2.                                          Máltai Szeretetszolgálat

3.                                          Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht.

4.                                          Közművelődési Kht.

5.                                          Makó Városi Televízió Kht.

6.                                          Közbiztonság támogatása

7.                                          Sportszervek támogatása

8.                                          Maros-menti Utánpótlást Nevelő Egyesület

9.                                          Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

10.                                      Egyéb szervezetek támogatása

V.                                                                Szociális segélyek

VI.                                                             Lakosságnak adott támogatás

1.                                          Fiatal házasok támogatása

VII.                                                           Felhalmozással és hitellel kapcsolatos kiadások

1.                     Önkormányzat felhalmozási kiadásai

 

3. §

 

(1) Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi költségvetésének eredeti   

                        bevételi főösszegét:                  3.013.413 eFt-ban,

                        költségvetési hiányt:                    140.798 eFt-ban,

                        kiadási főösszegét:                   3.154.211 eFt-ban

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi  főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/1. számú melléklet mutatja.

 

(4) A részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezését az ½. számú melléklet mutatja.

 

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

(6) A kiadási főösszegben a VII. címrendben kimutatott felhalmozási kiadások előirányzatainak részletezése a 3. számú mellékletben található.

 

(7) A hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban az 4. számú mellékletben található.

 

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg rendszerben az 5. számú mellékletben vannak kimutatva.

 

(9) A 3 évre épülő gördülő tervezés bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 6. számú melléklet mutatja.

 

(10) A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a 7. számú mellékletben található.

 

(11) A vagyongazdálkodás szempontjai a 8. számú mellékletben találhatók.

 

4. §

 

(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

 

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

 

(3) A gazdálkodás részletes szabályozását az „Ügyrend a polgármesteri hivatal gazdálkodással összefüggő feladataira” tartalmazza.

 

5. §

 

(1) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester negyedévente, utólag a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselőtestületet tájékoztatni.

 

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást kizárólag a képviselőtestület engedélyezhet.

 

6. §

 

(1) Makó Város Önkormányzata és a hozzátartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Makó városi fióknál vezeti.

 

(2) A hitelműveletekkel és a portfolió kezeléssel kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

 

7. §

 

(1) A képviselőtestület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetményalapot 2000. évre 25.400 forintban állapítja meg.

 

(2) Makó Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv főállású dolgozóját havonta 1.400 forint értékű, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlásra feljogosító ingyenes utalvány illeti meg.

 

8. §

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gazdálkodás átmeneti viteléről szóló 43/1999.(XII.16.)MÖKT rendelet hatályát veszti.

 

 

            Dr.Buzás Péter sk.                                                   Dr.Bánfi Margit sk.

              polgármester                                                                         jegyző

 

 

ZÁRADÉK:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. február 8-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. február 9-étől hirdetőtáblán kifüggesztésre került.    

 

M a k ó, 2000. február 9.

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                jegyző