Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

1/2000.(II.9.)MÖKT rendelete

Makó Város Önkormányzata 2000. évi költségvetési

gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló

43/1999.(XII.16.)MÖKT rendelet

módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a működés folyamatos biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76-78. §-ai szerint a 2000. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti viteléről szóló 43/1999.(XII.16.)MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A R 1. § (4) bekezdéssel kiegészül:

(4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Makó város területén hiányzó szennyvízcsatorna-hálózat létesítési vízjogi engedélyes terveinek elkészítésére közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződést kösse meg a 2000. évi költségvetés terhére.

 

2. §

 

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A módosítás a R egyéb rendelkezéseit nem érinti.

 

 

            Dr.Buzás Péter sk.                                                   Dr.Bánfi Margit sk.

              polgármester                                                                         jegyző

 

 

ZÁRADÉK:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. február 8-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. február 9-étől hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

 

M a k ó, 2000. február 9.

 

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit sk.

                                                                                                                        jegyző