Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

9/1999.(III.4) MÖKT rendelete a

 helyi iparűzési adóról szóló 9/1999.(III.4.)MÖKT rendelettel , a 33/1998. (XII.17.) MÖKT rendelettel, a 9/1998. (III.13.) MÖKT rendelettel, a 28/1997. (XI.27.)MÖKT rendelettel, a 35/1996. (XI.28.) MÖKT rendelettel és a 21/1996. (V.30.) rendelettel módosított 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet módosítására

 

 

 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A R 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a (4) bekezdéssel kiegészül:

"6. §

(1)   Az adó éves mértéke - a (2), (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az adóalap        2 %-a.

 

(4) A tételes adó éves összege 10.000 forint."

 

2. §

 

A R 8. §-a (10), (11), (12) és (13) bekezdéssel kiegészül:

 

"(10) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti tételes átalány-adózó vállalkozót az adókötelezettség kizárólag a telephelye, ennek hiányában a székhelye szerinti önkormányzat illetékességi területén terheli.

 

(11) A (10) bekezdésben meghatározott adóalany az adóívben fennálló állandó jellegű iparűzési tevékenysége utáni adókötelezettségét a (12), (13) bekezdésben foglaltak szerint tételes adózással is teljesítheti.

 

(12) A tevékenységét év közben kezdő vállalkozó esetében, illetve ha az adót az önkormányzat év közben vezeti be, továbbá ha a vállalkozó tevékenységét év közben megszünteti, akkor a fizetendő adó összege a tételes adó éves összegének napi időarányosítással megállapított része.

 

(13) A tételes adózás adóévre választható, az erről szóló bejelentést az adóévet megelőző évről szóló bevallással egyidejűleg a tevékenységét év közben kezdő vállalkozó esetében, illetve az önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor az adókötelezettség keletkezését, illetve az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatályba lépését követő 15 napon belül kell megtenni az adóhatósághoz."

 

 

3. §

 

 

A R 9. § (9) és   (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

"(9) Az őstermelő 1999. bevételéről egyszerűsített bevallás benyújtására kötelezett. A 6. § (4) bekezdésében meghatározott adómérték megfizetésével a költségeit elszámoltnak kell tekinteni.  Egyszerűsített bevallással nem rendelkező őstermelő esetében a rendelet általános rendelkezései az irányadóak.

 

(10) Az őstermelő a (9) bekezdésben meghatározott egyszerűsített bevallás megtételére az adóévet követő május 31-éig kötelezett. Első alkalommal az 1999. évi bevételéről 2000. május 31-éig kell bevallást benyújtania."

 

 

4. §

 

 

A rendelet 10. §-ának (5)  és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a (10) és (11) bekezdéssel kiegészül.

 

"(5)  Eladott áru beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - beszerzési értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgy évi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti  záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Nem minősül eladott áruk beszerzési értékének a saját előállítású - áruvá, göngyöleggé minősített - félkész és késztermékeknek a számvitelről szóló törvény szerint eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt értéke, továbbá az az érték, amelyet anyagköltségként, illetve alvállalkozói teljesítések értékeként kell figyelembe venni.   

 

(6) Anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt beszerzési értéke az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró anyagkészletével, növelve a leltár szerinti nyitóanyag-készlet értékével. Nem minősül anyagköltségnek a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok beszerzési értéke, továbbá az az érték, amelyet eladott áruk beszerzési értékeként, valamint alvállalkozói teljesítések értékeként kell figyelembe venni.

 

(10) Saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek minősülő eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása létesítése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási, erdő-felújítási munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges anyagot biztosítja.

 

(11) Kezdő vállalkozó: az az adószámmal rendelkező magánszemély, aki a tárgyév január 1-jét megelőző 3 naptári évben adószámmal nem rendelkezett, beleértve a mellékfoglalkozás, vagy másodállás, illetve kiegészítő tevékenység folytatására váltott adószámot is. Valamint az, a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó társas-vállalkozás, melyet a tárgy évben azon magánszemélyek alapítottak, akik a tárgy év január 1-jét megelőző 3 naptári évben adószámmal nem rendelkező magánszemélyek voltak,   vagy a tárgy év január 1-jét megelőző 3 naptári évben - irányadó a társasági szerződés alapító okirat stb. keltezése - más jogutódlással, vagy jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozás tulajdonosaként vezető tisztségviselőjeként képviseleti aláírási joggal nem rendelkeztek.

 

 

5. §

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

            Dr. Buzás Péter sk.                                                  Dr. Bánfi Margit sk.

               polgármester                                                            jegyző