Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

43/1999.(XII.16.)MÖKT rendelet

Makó Város Önkormányzata 2000. évi költségvetési

gazdálkodásának átmeneti viteléről

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a működési folyamatos biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76-78. §-ai szerint a 2000. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti viteléről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

(1)    A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a Makó Város Önkormányzata 2000. évi végleges költségvetés hatályba lépésének napjáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2)    A költségvetési szervek működési kiadásai az előző évi időarányos kiadási előirányzatokon belül, kizárólag az üzemeltetéshez és a működéshez szükséges mértékben teljesíthetők.

(3)    Az előző évben teljesített, de a 2000. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.

 

2. §

 

Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat az új, végleges költségvetésbe be kell illeszteni.

 

3. §

 

A Makó Város Kulturális-Közművelődési Kht., a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht és a Makói Városi Televízió Kht 2000. január 1-jétől március 31-éig terjedő időszakra részletes feladat-ellátási szerződés alapján, a Sport Egyesület 1999. évi előirányzatának megfelelően beadott, időarányos igénylése lapján lesz finanszírozva.  

 

4. §

 

(1)   A képviselőtestület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetményalapot 2000. évre 25.400 forintban állapítja meg.

 

5. §

 

(1)   A rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

(2)   E rendelet Makó Város Önkormányzata 2000. évi végleges költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

 

 

Dr.Buzás Péter                                                                                Dr.Bánfi Margit

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselőtestület 1999. december 15-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 1999. december 16-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

M a k ó, 1999. december 16.

 

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                      jegyző