Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
40/1999. (IX. 04.) MÖKT rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló,
a 3/1994. (I.27.) MÖKT rendelettel, a 9/1994. (III. 24.) MÖKT rendelettel,
a 22/1994. (VI. 23.) MÖKT rendelettel, a 27/1994. (VIII. 11.) MÖKT rendelettel,
a 33/1994. (IX. 22.) MÖKT rendelettel, a 7/1995. (III. 30.) MÖKT rendelettel,
a 33/1995. (VIII. 09.) MÖKT rendelettel, a 39/1995. (X. 26.) MÖKT rendelettel,

a 7/1996. (II. 22.). MÖKT rendelettel, a 20/1996. (V.30.) MÖKT rendelettel,
a 44/1996. (XI. 28.) MÖKT rendelettel, a 25/1997. (IX. 25.) MÖKT rendelettel,
 a 27/1998. (XI. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1999. (I. 28.) MÖKT rendelettel,

   a 16/1999. (IV. 08.) MÖKT rendelettel, valamint a 31/1999. (IX. 02.) MÖKT rendelettel módosított és kiegészített 39/1993. (XII. 16.) MÖKT rendelet
módosítására és kiegészítésére

 

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ltv.) 54-58 §-aiban kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében foglaltakra - a 3/1994. (I. 27.) MÖKT rendelettel a 9/1994. (III. 24.) MÖKT rendelettel, a 22/1994. (VI. 23.) MÖKT rendelettel, a  27/1994. (VIII. 11.) MÖKT rendelettel, a 33/1994. (IX. 22.) MÖKT rendelettel, a 7/1995. (III. 30.) MÖKT rendelettel, a 33/1995. (VIII. 09.) MÖKT rendelettel, a 39/1995. (X. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1996. (II. 22.). MÖKT rendelettel, a 20/1996. (V. 30.) MÖKT rendelettel, a 44/1996. (XI. 28.) MÖKT rendelettel, a 25/1997. (IX. 25.) MÖKT rendelettel, a 27/1998. (XI. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1999. (I. 28.) MÖKT rendelettel, a 16/1999. (IV. 08.) MÖKT rendelettel, valamint a 31/1999. (IX. 02.) MÖKT rendelettel módosított és kiegészített 39/1993. (XII. 16.) MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosítására és kiegészítésére a következő rendeletet alkotja meg:

 

 

1.§

 

 

A R. "Az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítése" c. alatti 39-41/C

§-ai helyébe a következő rendelkezés lép, illetőleg kiegészül:

 

"Az önkormányzati lakások elidegenítése

 

 

39. §

 

 

(1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati lakásra más

      személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg

                        a) bérlőt

                        b) a bérlőtársakat egyenlő arányban

                        c) az a, - b, pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyeneságbeli rokonát

                        d) valamint örökbefogadott gyermekét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog illeti meg azt is aki az Ltv. -ben meghatározott

      vételi jogával a törvényben megállapított határidőben nem élt.

 

40. §

 

 

(1) Annak a bérlőnek a lakását aki nem élt vételi jogával, a vételi jog gyakorlására megszabott

      határidő elteltétől - 1995. november 30-tól számított 5 évig - harmadik személynek csak a

      bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni.

 

(2) Annak a bérlőnek a lakását aki nyugellátásban részesül és az elővásárlási jogával nem él, a

      szerződésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásá-

      val lehet elidegeníteni.

41. §

 

 

(1) Ha a lakást a 39. § alapján arra jogosult vásárolja meg, a vételár a bérlő által a lakásra

      fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett beköltözhető

      forgalmi érték

                        a) 80 %-a összkomfortos komfortfokozatú és komfortos komfortfokozatú lakás

                            esetében

                        b) 35 %-a félkomfortos és komfort nélküli lakás esetén

 

 

(2) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat egy összegben vagy

      részletfizetési kedvezménnyel fizetheti meg.

      A jogosult kérelmére 25 évi részletfizetési kedvezményt kell adni és kérheti a

      Szerződéskötéskor megállapított vételár 10 %-ának egy összegben történő megfi-

      zetését is.

 

(3) Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja a vételár megfizetését a szerződéskötéskor egy

      összegben vállalja 10 % mértékű kedvezmény illeti meg.

    

 

 

(4) Részletfizetés esetén a jogosult kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a Ptk. Szerint

      pénztartozás esetén megállapítható mindenkori kamatmaximum.

 

 

(5) Ha az elővásárlási jog jogosultja 5 évi részletfizetést vállal, a vételárból 20 % kedvezmény

      illeti meg.

 

 

(6) Amennyiben a jogosult a szerződésben vállalt határidőnél korábban teljesíti fizetési köte-

      lezettségét és a teljes hátralékos tartozást egy összegben befizeti 20 % kedvezményben ré-

      szesül.

 

41/A. §

 

 

(1) Amennyiben a vevő a fizetési feltételek tekintetében a szerződésben vállalt kötelezettségét

      megszegi, eladót a Ptk. Szerint a pénztartozás szerint megállapítható mindenkori késedel-

      mi kamat illeti meg, továbbá a vételár hátralék egy össszegben válik esedékessé.

 

 

(2) Az elővásárlási jog jogosultja által vásárolt lakásra a részletfizetés időtartamára a vételár

      hátralék mértékéig jelzálog jogot valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell a szerző-

      désben kikötni és az önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni.

 

 

(3) Az elővásárlási jog jogosultja által megvásárolt lakáselidegenítéséhez hozzájárulás csak

      abban az esetben adható ha a jogosult a fennálló vételár hátralékot teljes összegben megfi-

      zette.

 

41/B. §

 

 

(1) Ha a lakás beköltözhető, az a képviselő-testület döntése alapján forgalmi értéken kerülhet

      elidegenítésre.

 

 

 

Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

 

 

41/C. §

 

 

    Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőt elővásálási

    jog illeti meg.

    Az elidegenítés kérdésében a képviselő-testület határoz.

 

 

 

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének közös szabályai

 

 

41/D. §

 

 

(1) Nem idegeníthető el az összkomfortos és a komfortos komfortfokozatú lakás és a nem

      lakás céljára szolgáló helyiség az elővásárlási jog jogosultja részére ha azt lakbér vagy

      közüzemi díj hátralék terheli.

 

(2) Az elidegeníteni kívánt lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi értékét

      ingatlanforgalmi értékbecslés figyelembe vételével kell megállapítani.

 

(3) Az ismételten felmerülő értékbecslés költsége azt a szerződő felet terheli, akinek az ér-

      dekkörén belül bekövetkezett a szerződéskötés késedelme.

 

 

41/E.§

 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonú lakás illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegeníté-

      sére vonatkozó eljárás indulhat az elővásárlási jog jogosultja kérelmére vagy a polgár-

      mester illetve a képviselő testület bizottságai előterjesztése alapján.

 

(2) Az elidegenítési szándékra vonatkozó döntést követően a forgalmi érték ismeretében el-

      adási ajánlatot kell tenni.

 

      Az eladási ajánlatnak tartalmaznia kell:

                        a) a vételárat

                        b) fizetési feltételeket

                        c) az ingatlanra vonatkozó lényeges adatokat

                        d) az ajánlati kötöttség időtartamát

 

(3) Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.

 

(4) A kamat számítás és a törlesztő részlet kiszámítása a hitelintézeteknél alkalmazott mód-

      szer szerint - napi kamatozással - történik."

 

 

2. §

 

 

 Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

 Rendelkezéseit a hatályba lépés napját követően benyújtott vételi szándék alapján kötendő   

 szerződésekre kell alkalmazni.

 

 

        

 

Dr. Buzás Péter                                                                                    Dr Bánfi Margit

 polgármester                                                                                              jegyző

 

 


ZÁRADÉK:

A rendeletet a képviselő-testület az 1999. november 3.-i ülésén fogadta el. Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihírdetésre került 1999. november 4.-én.

 

Makó, 1999. november 04.

 

                                                                                                            Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                      jegyző