" /> " /> ""?"\r\n":""); ?> .css" />

Egyesített Népjóléti Intézmény

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Egyesített Népjóléti Intézmény
Makó
6900 Makó Béke u. 9 sz.
62/210-848, 213-420
Fax: 62/210-848,213-420
Email: enipsz@vnet.hu
62/213-420
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend Náfrádi Judit
Hétfő- Csütörtök: 7.15-16.00
Pénteken: 7.15-13.55

Közzétételi egység: Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szociális:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátás:
étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi gondozás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, családsegítő szolgálat, idősek klubja, hajléktalan személyek nappali melegedője,
Időskorúak gondozóháza, éjjeli menedékhely
Gyermekjóléti alap ellátás: gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) , gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona

Közzétételi egység: A szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) Rózsa Istvánné intézményvezető tel/fax: 62/210-848
enipsz@vnet.hu
Nappali gondozási szolgálat : Sajtos Lászlóné vezető gondozónő tel: 62/213-986 enipsz@vnet.hu
Támogató szolgálat: Markos Ildikó szolgálatvezető tel: 62/213-986 gondozocsopmako@gmail.com
Családsegítő szolgálat: Farkas Erika vezető családgondozó tel: 62/209-910 eni.gyjsz@gmail.com
Éjjeli menedékhely és nappali melegedő: Zuberecz Adrienn és Szabó Szabolcs szociális munkás tel: 62/213-161 hajlaktalanmako@gmail.com
Időskorúak gondozóháza: Szűcs Antalné vezető gondozó tel: 62/219-958 gondozohazmako@gmail.com
Bölcsőde: Aradán Gabriella vezető gondozónő 62/209-244 bolcsodemako@gmail.com
Gyermekjóléti szolgálat: Balogh Csilla vezető családgondozó: 209-910 eni.gyjsz@gmail.com
Családok átmeneti otthona: Kádárné Szakál Bernadett vezető családgondozó tel: 62/213-275
anyaotthonmako@gmail.com
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége -

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -

 

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai -

 

1.5. Lapok

Közzétételi egység: Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér. 22.
Tel.: 62/511-800
Fax: 62/511-821
E-mail: info@mako.hu
Web: www.mako.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
29/1993. (II. 17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
133/1997 (VII. 29) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
188/1999. (XII.16.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
15/1998. (IV.30) NM rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven -
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai -

 

2.2. Hatósági ügyek intézése

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok -

 

2.3. Közszolgáltatások

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Az Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások a következők: Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátás étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi gondozás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, családsegítő szolgálat, idősek klubja, hajléktalan személyek nappali melegedője, Időskorúak gondozóháza, éjjeli menedékhely
Gyermekjóléti alap ellátás: gyermekek napközbeni ellátása(bölcsőde) , gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona
Az Egyesített Népjóléti Intézmény ellátja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátásokat valamint gyermekjóléti alapellátásokat amelyeket a törvény 30.000 lakosság számú települések részére kötelezővé tesz. A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes. A szolgáltatások iránti igényt az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani a jogszabályokban meghatározott írásbeli kérelem útján. Az ellátások iránti indokoltságáról- házi segítségnyújtás kivételével- intézményvezető dönt. A szolgáltatások a tanyagondnoki szolgálat a nappali melegedő az éjjeli menedékhely, a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat térítés mentesen vehető igénybe. A térítés köteles szolgáltatások díját Makó Város Képviselő -testülete a Szociális törvényben és a térítési díjak megállapításáról szóló rendeletben foglaltak alapján határozza meg. A szociális ellátásokért fizetendő díjat Makó Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Makói hírekben közzé teszi. A térítési díjak mértéke a bölcsődei ellátás kivételével jövedelemfüggő. A kisgyermekek nappali ellátását biztosító bölcsődében a térítési díj 3 vagy annál több gyermekes családok esetén 50%-os térítési díj fizetést jelent illetve gyermekvédelmi támogatásban rendelkező családoknál a bölcsődei ellátás térítés mentesen vehető igénybe.

 

2.4. A szerv nyilvántartásai

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei -

 

2.5. Nyilvános kiadványok

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza -
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -

 

2.7. Pályázatok

Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -

 

2.8. Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
-

 

2.9. Közzétételi listák

Közzétételi egység: Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
-

 

III. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai -

Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, nyilvános megállapításai -

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk -

Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk -

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: Éves költségvetések, Számviteli beszámolók,

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója -

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók -

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve -

Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok -

Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama -

Közzétételi egység: Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -

Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
Felolvasó program letöltése

":""; ?> Created by ML Art Consulting